More

  Learning

  Refinance คืออะไร?

  รีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ ซึ่งอาจจะทำกับเจ้าหนี้รายเดิมหรือรายใหม่ก็ได้ โดยใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยเหตุผลของการรีไฟแนนซ์นั้นจะเพื่อเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือ จำนวนที่จ่ายต่องวดที่สูงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลงโดยจะนิยมรีไฟแนนซ์กับบ้าน คอนโด...

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งโดยส่วนมากนั้นผู้ผลิตจะผลักภาระภาษีส่วนนี้ให้กับผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยนั้นจัดเก็บจริงในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ...

  Peer-to-Peer Lending สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่

  Peer-to-Peer Lending หรือ P2P Lending เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี platform เป็นตัวกลางในการจัดการระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้...

  Decentralized Finance (DeFi)

  Decentralized Finance หรือคนภายในวงการ Blockchain เรียกสั้นๆว่า DeFi เป็นบริการทางการเงินบนระบบ Blockchain ที่เกิดขึ้นสำหรับ...

  Latest articles

  spot_imgspot_img

  Ads