วันเสาร์, ตุลาคม 1, 2022
หน้าแรกEconomic Storysนโยบายผลักดันนักท่องเที่ยวเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง

นโยบายผลักดันนักท่องเที่ยวเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง

รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่ “เมืองรอง” มากขึ้นภายใต้แคมเปญ “ Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื่อให้เม็ดเงินมาสะพัดที่เมืองรองและกระจายลงสู่ท้องถิ่น หนุนให้เกิดการกระจายรายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มเป้าหมายของนโยบาย

 • นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • บริษัทห้างร้าน (ส่วนนิติบุคคล)

ผู้ได้รับประโยชน์จากผลของนโยบาย

 • ร้านค้าชุมชน
 • ร้านอาหารชุมชน
 • สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • โรงแรม โฮมสเตย์
 • สายการบินหรือขนส่งต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว

วิธีการดำเนินนโยบาย

 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นบุคคลธรรมดา จากเดิมที่ท่องเที่ยวในเมืองหลักและเปลี่ยนไปเที่ยวใน
  “เมืองรอง” จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับ ที่พัก ค่าบริการนำเที่ยว ในเมืองรอง
 2. บริษัทห้างร้าน (ส่วนนิติบุคคล) สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายห้องสัมมนา ห้องพัก ขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนา รวมไปถึงค่าบริการนำเที่ยว มาใช้หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

ในความเป็นจริงแล้วการใช้นโยบายผลักดันนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองนั้น อาจมีปัญหาที่อาจทำให้ผลของนโยบายไม่ได้ตรงตามที่คาดหวังไว้ ทั้งความไม่พร้อมของเมืองรองในด้านต่างๆในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย รวมถึงความไม่คุ้นชินของชาวบ้านในการแนะนำหรือนำเสนอเมืองให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งตัวเมืองรองนั้นอาจยังไม่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากนัก ถึงแม้จะสามารถนำค่าใช่จ่ายไปใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีได้ การกระจายข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับมาตรการยังน้อยหรือนำเสนอแล้วแต่ไม่ได้รับความสนใจ

วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย

จากที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรองนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษี

โดยเราจะวิเคราะห์ในตลาดผลผลิต โดยจะอยู่ดุลยภาพเมื่อ I + G = S + T

 • จากนโยบายที่รัฐบาลให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายในเมืองรองมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งทำให้รัฐบาลนั้นเก็บภาษีได้ลดน้อยลง ทำให้ส่วนรั่วไหลหรือเส้น S+T0 เปลี่ยนเลื่อนเป็น S+T1 ซึ่งส่งผลทำให้ดุลยภาพในตลาดผลผลิตหรือเส้น IS เลื่อนไปทางขวาและทำให้รายได้ประชาชาติหรือผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก Y0 เป็น Y1

จากบทการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายจะเห็นได้ว่าผลจากการใช้นโยบายนั้นสามารถสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้จริงจากการวิเคราะห์นโยบายในตลาดผลผลิต ( IS )

รูปที่ 1. กราฟแสดงรายได้การท่องเที่ยวในเมืองรองจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มา : http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/17.aspx

รูปที่ 2. ข้อมูลแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวไทยในเมืองรอง
ที่มา : https://www.bltbangkok.com/CoverStory/จับชีพจรท่องเที่ยวไทยปี61คาดยอดนักท่องเที่ยวรายได้ไม่ถึงเป้า

โดยข้อมูลที่ได้นำมาเพื่อยืนยันว่าผลของ “นโยบายผลักดันนักท่องเที่ยวเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง”นั้นเป็นไปตามผลของการวิเคราะห์ไว้หรือไม่ คือข้อมูล “รายได้การท่องเที่ยวในเมืองรองจากนักท่องเที่ยวชาวไทย” และ “ตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยในเมืองรอง” จะเห็นได้ว่าตัวเลขรายได้การท่องเที่ยวในเมืองรองจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวไทยในเมืองรองนั้นสูงขึ้นจริงในปี 2561 เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้าที่ยังไม่มีการใช้นโยบาย

แต่ในช่วงปี 2558 – 2560 รายได้การท่องเที่ยวในเมืองรองจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เราจึงมั่นใจไม่ได้ว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวในเมืองรองจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี 2561 นั้นเป็นผลจากนโยบายจริงหรือไม่

ที่มา

http://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/WNRPT6109100010001

https://www.bltbangkok.com/article/info/8/584

http://www.thailandtourismcouncil.org/en/thailand-tourism-confidence-index/

https://www.bltbangkok.com/CoverStory/จับชีพจรท่องเที่ยวไทยปี61คาดยอดนักท่องเที่ยวรายได้ไม่ถึงเป้า

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/TH/report/sector_17_19_TH_.xlsx

Ratchanon S
นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular