More

  เงินเฟ้อ (inflation)

  Ads

  Covid-19

  Thailand
  107,925
  Total active cases
  Updated on October 14, 2021 6:42 pm

  เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่เงินจำนวนเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าได้ลดลงเป็นการลดอำนาจการซื้อของเราลง หรือ สิ่งของมีการขึ้นราคานั้นเอง

  ซึ่งการคำนวณอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของดรรชนีราคาต่อปี ซึ่งเราสามารถย้อนหลังจนถึงปัจจุบันได้ที่ CPI

  เงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งบวกและลบ ทั้งต้นต้นทุนค่าเสียโอกาสในการไม่ใช้เงินและการเกิดปัญหาตักตุนสินค้าของผู้บริโภคเพราะการคาดว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  • โดยหลักการภาวะเงินเฟ้อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนใช้จ่ายและลงทุนเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทำให้เงินที่เก็บไว้มีมูลค่าน้อยลงเรื่อย ๆ
  • ภาวะเงินเฟ้อช่วยลดภาระหนี้ที่แท้จริงของทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่นการทำสัญญาเงินกู้ซึ่งมีอัตราเบี้ยคงที่ ภาวะเงินเฟ้อทำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายต่อเดือนเพื่อใช้หนี้ยังคงเดิม ดังนั้นลูกหนี้จึงมีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นว่าเดิม
  • อัตราเงินเฟ้อช่วยลดอัตราการว่างงาน

  อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกในปี 2550

  การเกิดเงินเฟ้อที่สูงก็ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจได้เหมือนกัน เมื่อราคาสินค้าสูงเรื่อยๆในระยะสั้นๆ พนักงานเงินเดือน ข้าราชการที่ได้เงินเดือนคงที่ จะมีอำนาจในการซื้อสินค้าที่ลดลงอย่างรวดเร็ว การส่งออกสินค้าก็ทำได้ยากขึ้น

  แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนก็ได้ยอมรับการเกิดภาวะเงินเฟ้อดีกว่าการเกิดเงินฝืดมาก เป็นการเฟ้อน้อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยไป

  ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ภาวะเงินเฟ้อ

  Ads
  Ratchanon S
  นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์

  Latest articles

  Ads

  spot_img
  บทความก่อนหน้านี้Generations คืออะไร?
  บทความถัดไปหนี้สาธารณะ คืออะไร?

  Related articles

  spot_imgspot_img