วันเสาร์, ตุลาคม 1, 2022

D/E Ratio คือ?

D/E ratio เป็นอีกหนึ่งสัดส่วนทางการเงินที่ค่อนข้างมีความสำคัญในการวิเคราะห์หุ้นหรือกิจการนั้น D/E ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) คือ เกิดจากหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น โดย D/E ratio หรืออัตราส่วนนี้จะแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของกิจการมาจากการกู้ยืม หรือมาจากทุนของกิจการ มากน้อยเพียงเดียว

ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้สูงตามไปด้วย เนื่องจากหนี้สินที่มากทำให้กิจการมีภาระผูกพันที่ต้องชำระดอกเบี้ยทุกงวดไม่ว่ากิจการนั้นจะกำไรหรือขาดทุน ซึ่งต่างจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่หากกิจการขาดทุนอาจจะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้

ที่มา : wikipedia.org

Ratchanon S
นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular